نمونه سئوالات رشته مديريت (جهانگردي) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

 1. مباني و كاربرد كامپيوتر در جهانگردي -1115004
 2. رياضيات و كاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2 رياضيات و كاربرد آن در مديريت-1111015
 3. رياضيات و كاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار- رياضيات عمومي-1111014و...
 4. اصول حسابداري1-1214002و...
 5. حسابداري صنعتي1-1214038و...
 6. اصول حسابداري1-1214017و...
 7. اصول حسابداري2-1214003
 8. اصول حسابداري2-1214045
 9. پول و بانكداري-پول و ارز و بانكداري-1221093-1221020
 10. زبان دوم فرانسه2-1212009-1218262
 11. زبان انگليسي مكاتبات تخصصي-1212012
 12. زبان انگليسي2-1212015
 13. زبان انگليسي تخصصي2-1212011
 14. زبان انگليسي تخصصي1-1212010
 15. زبان انگليسي تخصصي1-1212017
 16. زبان تخصصي اقتصاد و مديريت-1212174
 17. زبان دوم فرانسه1-1212008-1212016
 18. آمار و احتمالات -1221110-1117089
 1. قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي-1218019
 2. زبان انگليسي1-1239017
 3. نقشه خواني و آشنايي با نقشه-1218012-1239013
 4. برنامه ريزي و توسعه جهانگردي-1218017
 5. آشنايي با موزه هاي ايران-آشنايي با موزه هاي جهانگردي-1218018-1239016
 6. بررسي مسائل اجتماعي ايران-تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران-1239015و...
 7. مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي-1218015-1239014
 8. اقتصاد جهانگردي-1221004
 9. اقتصاد كلان-اصول علم اقتصاد2-1221006-1221018-1221003-1221032
 10. توسعه اقتصادي و برنامه ريزي-1221028-1221021-1221007
 11. ماليه عمومي و خط مشي دولتي-1221034-1221008
 12. مباني و اصول سازمان و مديريت-1221033
 13. مباني روش تحقيق-1221035
 14. حقوق اساسي-1223004-1223005-1218273
 15. زبان انگليسي1-1225001
 16. هنر ومعماري ايران2-1226002
 17. هنر و معماري ايران1-1226001
 18. زبان انگليسي2-1225002
 19. شناخت صنايع دستي ايران-1226003
 20. برنامه ريزي توسعه جهانگردي-1239005
 21. باستان شناسي-1229003
 22. تاريخ فرهنگ ايران2-1229002
 23. مباني جامعه شناسي-1227017-1220542-1222073-1227001-1227002
 24. فرهنگ عامه-1218011-1239001
 25. تاريخ فرهنگ ايران1-1229001
 26. فن راهنمايي-1218016-1218263
 27. مديريت رفتارسازماني-1218123و...
 28. مطالعات تطبيقي سياستهاي جهانگردي-1218023
 29. زبان دوم فرانسه2-1212009-1218262
 30. برنامه ريزي و سرپرستي گشتهاي جهانگردي-1218021
 31. امور مسافرت و صدور بليط-1218020-1218264

 

لينك دانلود-1 تا18(دانلود رایگان)

لينك دانلود-19تا49(دانلود رایگان)