برگشت به لیست ترم اول 90 

لیست نمونه سئوالات رشته های تابستان سال 1389

  رشته های موجود -نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89

رشته های نیمسال اول سال تحصیلی 88-89>>> سئوالات رایگان

*****************

نمونه سئوالات رشته حسابداري -سري دوم- نيمسال اول 90-89

ليست سئوالات قسمت دوم

1. اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي1214039
2. مباحث جاري در حسابداري1214036
3. حسابداري صنعتي1 1214038
4. مديريت مالي1 1214070
5. زبان تخصصي1 1214107
6. اصول حسابداري2 1214045
7. حسابداري صنعتي1 1214038
8. پول و بانكداري-پول و ارز و بانكداري1214071
9. مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي1 1214105
10. اصول حسابداري2 1214045
11. حسابرسي1 1214077
12. زبان تخصصي2 1214108
13. مباني مديريت دولتي1 1218027
14. نحوه تنظيم و كنترل بودجه ريزي1214079
15. حسابرسي1 1214073
16. مديريت مالي2 1214035
17. حسابداري صنعتي3 1214034
18. روش تحقيق در مديريت(مباني روش تحقيق)(روشهاي تحقيق و ماخذشناسي)1218029
 

  لينك دانلود سئوالات(با جواب)-18سئوال همراه پاسخ