نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی

نمونه سئوالات رشته جغرافیا -کلیه گرایش ها

تاریخ ارسال : یکشنبه هجدهم فروردین 1392 - 18:33 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

لیست دروس نمونه سئوالات رشته جغرافیا نیمسال اول سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته جغرافیا تابستان 1389

لیست دروس نمونه سئوالات رشته جغرافیا نیمسال اول سال تحصیلی 89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم سال تحصیلی89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته جغرافیا تابستان 1390

لیست دروس نمونه سئوالات رشته جغرافیا نیمسال اول سال تحصیلی 90-91

لیست دروس نمونه سئوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91

لیست دروس نمونه سئوالات رشته جغرافیا نیمسال اول سال تحصیلی 91-92

آخرین بروز رسانی: 18فروردین 1392

 


برچسب‌ها: جغرفیا, جغرافیا نیمسال اول 91, 92, پیام نور

نمونه سئوالات جغرافیا نيمسال دوم 90-91 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه ششم مرداد 1391 - 18:27 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

جغرافیا و صنعت توریسم

درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

روابط متقابل شهر وروستا

روش تحقیق

جغرافیای اقتصادی1

روشهای تحلیل جمعیت

ریاضیات1

ریاضیات2-پیشرفته

زبان تخصصی1

زبان تخصصی2

ژئوایران

مبانی ج.روستایی

مبانی ج.اقتصادی2

کارگاه برنامه ریزی روستایی

کاربردج.طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی

کاربردکامپیوتر در جغرافیا

بروزرسانی ادامه دارد...

نمونه سئوالات جغرافیا نيمسال اول 90-91 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : چهارشنبه سی ام فروردین 1391 - 23:43 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات رشته جغرافيا -سري دوم- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : دوشنبه سی و یکم مرداد 1390 - 19:13 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته  جغرافيا -سري دوم- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات رشته جغرافيا -سري اول- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : دوشنبه سی و یکم مرداد 1390 - 19:5 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته  جغرافيا -سري اول- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات جغرافیا تابستان 1390 امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 - 20:30 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

برنامه ريزي منطقه اي

جغرافياي سياسي

جغرافيا وصنعت توريسم

جغرافياي كوچ نشيني

جغرافياي اقتصادي2-صنعت حمل و نقل

اقتصاد كوچ نشينان ايران

روابط متقابل شهر وروستا با تاكيد بر ايران

مباني آب و هواشناسي-مباني اقليم شناسي

مباني ژئومورفولوژي

طرح هاي هادي روستايي

برنامه ريزي فضاي سبزشهري

نوسازي و بهسازي شهري

قوانين تطبيقي اداره شهرها

مديريت شهري

ژئومورفولوژي مناطق شهري

زمين در فضا

مباني ژئومورفولوژي 1 ساختماني

اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي

مباني جغرافياي شهري

مباني جغرافياي اقتصادي2

جغرافياي قاره ها

مباني جغرافياي روستايي

جغرافياي كواترنز

جغرافياي زيستي

جغرافياي اقتصادي ايران1 كشاورزي

جغرافياي جمعيت ايران

ويژگيهاي جغرافيايي كشورهاي اسلامي

منابع و ماخذ جغرافياي ايران

جغرافياي روستايي ايران

اقتصادروستايي

اصول وروشهاي برنامه ريزي روستايي

منابع و مسائل آب ايران

اقتصاد شهري

اصول و روشهاي برنامه ريزي شهري

شهرها و شهركهاي جديد

مباني محيط زيست

جنگل و مرتع و مسائل آن در ايران

كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري و منطقه اي-كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي روستايي

حفاظت خاك

جغرافياي ناحيه اي ايران1

كاربرد اقليم در برنامه ريزي شهري و ناحيه اي

آبخيزداري

ميكروكليماتولوژي مقدماتي(گرايش اقليم)

كاربرد ژئوموفولوژي در برنامه ريزي شهري منطقه اي

جغرافياي ناحيه اي ايران2

مسائل جغرافياي مناطق خشك ايران

مكتب هاي جغرافيايي

مباني زمين شناسي

مباني آب و هواشناسي1

مباني جغرافياي جمعيت

مباني هيدرولوژي-هيدرولوژي كاربردي

 


نمونه سئوالات جغرافیا نيمسال دوم90-89 امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 - 20:22 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

رياضيات1-رياضيات مقدماتي

زمين شناسي براي جغرافيا-مباني زمين شناسي

زمين شناسي ايران

جغرافياي جمعيت ايران

متون جغرافياي انساني به زبان خارجه2

جغرافياي آبها

جغرافياي سياسي

آب و هواي كره زمين

مباني ژئومورفولوژي1ساختماني

روش تحقيق (نظري و عملي)-روش تحقيق

اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي-تكنيك هاي برنامه ريزي ناحيه اي

مباني جغرافياي شهري

مباني جغرافياي اقتصادي 1-كشاورزي

مباني ژئومورفولوژي2-ديناميك

مباني جغرافياي اقتصادي2(صنعت،حمل و نقل ،انرژي)

جغرافياي قاره ها

مباني جغرافياي روستايي

جغرافياي خاكها

ژئومورفولوژي ايران

ويژگي هاي جغرافياي كشورهاي توسعه يافته

جغرافياي زيستي –مباني اكولوژي و جغرافياي زيستي

جغرافياي اقتصادي ايران1كشاورزي

منابع و مآخذ جغرافياي ايران

جغرافياي كوچ نشيني-برنامه ريزي سازماندهي زيست بوم

جغرافياي اقتصادي ايران2(صنعت،حمل و نقل و انرژي)

اقتصاد روستايي

اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي

كاربرد جغرافيا طبيعي در برنامه ريزي شهر و منطقه-كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي روستايي-شهر و نشيني و دگرگوني در نواحي روستايي

منابع و مسائل آب در ايران

روابط متقابل شهر و روستا با تاكيد بر ايران

برنامه ريزي شهري در ايران

نقشه برداري 2 تكميلي

جغرافياي ناحيه اي ايران1

جغرافياي انساني ايران1

مباني محيط زيست

مباني جغرافياي فرهنگي

مباني جغرافياي گردشگري-جغرافيا و صنعت توريسم

مباني سنجش از راه دور

روش تحقيق (نظري)

كارتو گرافي و تهيه نقشه هاي موضوعي

جغرافياي روستايي ايران

مباني جغرافياي سياسي

جغرافياي طبيعي ايران

نقشه برداري1مقدماتي-نقشه برداري

تاريخ علم برنامه ريزي شهري

تفسير نقشه هاي موضوعي

روشهاي آماري در جغرافيا2-آمار واحتمالات2كاربرد آمار درجغرافيا

اقتصاد توسعه

توسعه فيزيكي شهرها وشهرهاي جديد

هيدرولوژي شهري

تكنيكهاي برنامه ريزي شهري-اصول تكنيكهاي برنامه ريزي شهري

جغرافياي شهري ايران(طرح هاي شهري در ايران)-جغرافياي شهري ايران

طرح هاي هادي روستايي-برنامه ريزي و طراحي كالبدي روستا

برنامه ريزي حمل و نقل شهري

برنامه ريزي فضاي سبزشهري

نوسازي و بهسازي شهري

مديريت عمران

قوانين تطبيقي اداره شهرها

ژئومورفولوژي مناطق شهري-ژئومورفولوژي شهري

نقشه خواني-نقشه هاي توپوگرافي(هيدرولوژي)

اصول سنجش از راه دور

مباني اقليم شناسي-مباني آب و هوا شناسي

كاربرد عكس هاي هوايي و ماهواره اي در جغرافيا-تفسير كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره اي

تاريخ علم جغرافيا

آب و هواي ايران

مباني جغرافياي جمعيت

جغرافياي كواترنر

اقتصاد شهري

كامپيوتر درجغرافيا-فناوري اطلاعات IT

ژئومورفولوژي اقليمي

جنگل و مراتع و مسائل آن در ايران

حفاظت خاك-فرسايش

هيدرولوژي كاربري-مباني هيدرولوژي

آبخيزداري

ميكروكليماتولوژي مقدماتي- ميكروكليماتولوژي

جغرافياي ناحيه اي ايران2

كارتوگرافي(نقشه كشي)

مسائل جغرافياي مناطق خشك

سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)در برنامه ريزي شهري و منطقه اي-كاربرد GIS)) دربرنامه ريزي روستايي2

جغرافياي انساني2

فلسفه و سيرتكوين جغرافيا-فلسفه جغرافيا و جغرافيا كاربردي-فلسفه جغرافيا

مباني ژئومورفولوژي

اصول و مباني سيستم اطلاعات جغرافياييGIS-درآمدي بر سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي


نمونه سئوالات جغرافیا نيمسال اول 90-89 امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 - 20:18 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات جغرافیا تابستان1389-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : سه شنبه سی ام فروردین 1390 - 21:8 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

   بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات جغرافیا نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 - 20:44 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات رشته جغرافيا(همه گرایشها) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 - 20:0 , در دسته بندی : جغرافيا(كليه گرايشها) با
 نمونه سئوالات رشته جغرافيا(جغرافياي انساني -جغرافياي طبيعي-جغرافياي و برنامه ريزي شهري) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.زمين شناسي براي جغرافيا-1116001

2.رياضيات2-1111003

3.كاربرد كامپيوتر در جغرافيا-1115002-1216096-1216096

4.روش تحقيق نظري و عملي-روش تحقيق-1216054-1216015

5.توسعه فيزيكي شهرها و شهرهاي جديد-1216018

6.جامعه شناسي شهري-1216024

7.اصول وروشهاي برنامه ريزي شهري-اصول و تكنيكهاي برنامه ريزي شهري-1216089-1216022

8.هيدرولوژي شهري-1216020

9.توانهاي محيطي در برنامه ريزي شهري-1216019

10.درآمدي بر سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)-1216119-1216092-1216021

11.اقتصاد توسعه-1216016

12.اكولوژي شهري-1216017

13.كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره اي در جغرافيا-1216051-1216023

14.برنامه ريزي مسكن-1216025

15.ميكروكليماتولوژي مقدماتي-1216013-1216111

16.آمار و احتمالات 2-روشهاي آماردرجغرافيا2-1216012-1117003

17.مسيرنقشه هاي موضوعي-1216010

18.فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي-فلسفه جغرافيا-1216044-1216011

19.متون جغرافيا به زبان خارجه1-متون تخصصي1-1212006-1216009

20.جغرافياي روستايي(مباني و ايران)-1216014

21.تاريخ علم برنامه ريزي شهري-1216007

22.نقشه برداري نظري و عملي-نقشه برداري1مقدماتي-1216095-1216006

23.جغرافياي طبيعي ايران-1216005

24.آمار و احتمال1-روشهاي آماري در جغرافيا1-1216008-1117002

25.مباني جغرافياي جمعيت-1216062-1216003

26.مباني اقليم شناسي-مباني آب وهواشناسي-1216049-1216001

27.آمار و احتمالات2-روشهاي آمار در جغرافيا2-1216012-1117003

28.متون جغرافيا به زبان خارجه2-متون تخصصي2-1212007-1212003

29.مباني ژئومورفولوژي-1216002

30.نقشه هاي توژوگرافي-نقشه خواني-1216004-1216042

31.زمين شناسي ايران-111600232

32.رياضي1-1111002

33.كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره ايي در جغرافيا-1216051-1216023

34.مباني اقليم شناسي –مباني آب و هواشناسي-1216049-1216001

35.مباني ژئومورفولوژي1ساختماني-1216053

36.مباني جغرافياي اقتصادي1كشاورزي-1216058

37.مباني جغرافياي شهري-1216057

38.اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي-1216055

39.تاريخ علم جغرافيا-1216056

40.آب و هواي ايران-1216059

41.مباني ژئومورفولوژي 2 ديناميك-1216060

42.مباني جغرافياي جمعيت-1216062-1216003

43.مباني جغرافياي2صنعت،حمل و نقل و انرژي-1216061

44.جغرافياي قاره ها-1216063

45.مباني جغرافياي روستايي-1216064

46.جغرافياي خاكها-1216065

47.جغرافياي آبها-1216047

48.جغرافياي سياسي-1216050

50.آب و هواي كره زمين-1216052

51.نقشه برداري نظري و عملي-نقشه برداري 1مقدماتي-1216048-1216095

52.روش تحقيق نظري و عملي –روش تحقيق-1216054-1216015

53.فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي-فلسفه جغرافيا-1216044-1216011

54.اصول سنجش از راه دور-1216046

55.مديريت عمران-1216035

56.مديريت شهري-1216037

57.نوسازي و بهسازي شهري-1216033

58.قوانين تطبيقي اداره شهرها-1216036

59.ژئومورفولوژي مناطق شهري-1216114-1216040

60.نقشه هاي توژوگرافي-نقشه خواني-1216004-1216042

61.زمين در فضا-1216041

62.درآمدي بر توسعه پايدار-1216039

63.برنامه ريزي فضاي سبزشهري-1216032

64.جغرافياي جمعيت ايران-1216072-1216031

65.جغرافياي شهري ايران-1216068-1216026

66.برنامه ريزي منطقه اي-1216030

67.برنامه ريزي حمل و نقل شهري-1216028

68.طرح هاي هادي روستايي-1216027

69.ژئومورفولوژي ايران-1216067

70.ويژگي جغرافياي كشورهاي توسعه يافته-1216069

71.جغرافياي شهري ايران-1216068-1216026

72.برنامه ريزي شهري در ايران-1216087

73.اقتصاد شهري-1216088

74.شهرها و شهركهاي جديد-1216090

75.كارگاه برنامه ريزي شهري-1216091

76.نقشه برداري نظري و عملي-نقشه برداري1مقدماتي-1216006-1219095-1216048

77.اصول و روشهاي برنامه ريزي شهري-اصول و تكنيكهاي برنامه ريزي شهري-1216089-1216022

78.كاربردكامپيوتردرجغرافيا-1115002-1216096

79.اصول علم اقتصاد-1216093

80.ژئومورفولوژي اقليمي-1216098

81.اقتصاد روستايي-1216079

82.جغرافيا و صنعت توريسم-جغرافياي جهانگردي عمومي-1216074-1216125

83.اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي-1216080

84.جغرافياي روستايي ايران-1216077

85.جغرافياي كوچ نشيني-1216076

86.كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري و روستايي-1216081-1216104

87.اقتصاد كوچ نشينان ايران-1216083

88.برنامه ريزي روستايي در ايران-1216084

89.منابع و مسائل آب در ايران-1216082

90.روابط متقابل شهر و روستا با تاكيد بر ايران-1216085

91.كارگاه برنامه ريزي روستايي-1216086

92.ويژگي هاي جغرافيايي كشورهاي اسلامي-1216073

93.جغرافياي اقتصادي ايران2-صنعت،حمل و نقل و انرژي-1216078

94.جغرافياي جمعيت ايران-1216072-1216031

95.منابع و ماخذ جغرافياي ايران-1216075

96.جغرافياي زيستي-1216070

97.جغرافياي اقتصادي ايران1كشاورزي-1216071

98.جغرافياي كواترنر-1216066

99.كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري و روستايي-1216081-1216104

100.جنگل و مرتع و مسائل آن در ايران-1216103

101.مباني محيط زيست-1216101

102.ميكروكليماتولوژي مقدماتي-1216013-1216111

103.درآمدي بر سيستم اطلاعات جغرافياي GIS-1216119-1216092-1216021

104.جغرافياي ناحيه اي ايران2-1216117

105.جغرافياي انساني ايران1-1216120

106.جغرافياي انساني ايران2-1216364

107.مسائل جغرافيايي مناطق خشك ايران-1216122

108.روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت-1222016-1222164-1222181-1222061

109.تفسيرنقشه (توپوگرافي و زمين شناسي)-1216115

110.آبخيزداري-1216110

111.هيدرولوژي كاربردي-1216107

112.كاربرد اقليم در برنامه ريزي شهري و ناحيه اي-1216108

113.كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي شهري و منطقه اي-1216113

114.كارتوگرافي-1216118

115.جغرافياي ناحيه اي ايران(1)-1216106

116.حفاظت خاك-1216105

117.نقشه برداري 2تكميلي-1216100

 

لينك دانلود(1تا32)(دانلود رایگان)

لينك دانلود (33-68)(دانلود رایگان)

لينك دانلود (69-117)(دانلود رایگان)

پاسخنامه تعدادي از سئوالات


نمونه سئوالات شیمی نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:41 , در دسته بندی : شیمی(كليه گرايشها) با

معادلات دیفرانسیل

ریاضی1

ریاضی2

فیزیک پایه1

فیزیک پایه(2)

شیمی1

شیمی آلی1

شیمی فیزیک 1

شیمی تجزیه 1

شیمی آلی3

شیمی فیزیک 2

شیمی تحزیه 2

شیمی معدنی1

زبان تخصصی

شیمی تجزیه دستگاهی

شیمی معدنی2

شیمی محیط زیست

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

روش استفاده ازمتون علمی شیمی

شیمی آلی فلزی

شیمی فیزیک آلی

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

شیمی دارویی

روش تحزیه مقادیر بسیار کم

مبانی شیمی پلیمر

خوردگی فلزات

اصول محاسبات شیمی صنعتی

شیمی صنعتی1

شیمی و تکنولوژی رنگ

شیمی صنعتی2

شیمی و تکنولوژی چرم

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

شیمی عمومی2

شیمی آلی2

مبانی شیمی کوانتومی

سنتز مواد آلی

اصول صنایع شیمیایی

شیمی هسته ای

نظریه گروه در شیمی

تاریخ علم شیمی

الکتروشیمی صنعتی

شیمی و تکتولوژی نفت

شیمی و تکنولوژی مواد غذاییآخرین مطالب

» نمونه سئوالات 12ترم اخیر پیام نور بترتیب حروف الفبای فارسی ( پنجشنبه پنجم دی 1392 )
» خرید آنلاین نمونه سئوالات با پاسخ ( دوشنبه دوم دی 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 5 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 4 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 3 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 2 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 1 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» اطلاعیه سایت 92/01/22 ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات الهيات نیمسال اول 91-92-خرید تک درس(33 عدد) ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول 91-92-خرید تک درس ( چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها ( یکشنبه هجدهم فروردین 1392 )