برای اولین بار در سایت های پیام نوری نمونه سئوالات دوازده ترم پیام نور

به ترتیب حروف الفبای فارسی

الف

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ط

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*